Algemeen verbod op het ontlenen van materiaal van de stad door medewerkers

12 December 2010

Algemeen verbod op het ontlenen van materiaal van de stad door medewerkers

Personeel van de stad kan in zekere mate materiaal van de stad ontlenen voor privé gebruik. In sommige gevallen leidt dit tot misbruik. Uit een schriftelijke vraag van Jeroen Dillen blijkt dat er te weinig afspraken én te weinig opvolging is. Na een discussie in de gemeenteraadscommissie van 13 december 2010 werd besloten om voortaan geen enkele ontlening meer toe te staan. Al vaker vingen wij geruchten op over oneigenlijk gebruik van materiaal van de stad door sommige personeelsleden. Onlangs deed zich ook een tuchtzaak voor bij de brandweer. Het is intussen een publiek geheim dat er wel degelijk dingen gebeuren die niet kosjer zijn. Sommige personeelsleden gebruiken materiaal van de stad om in het weekend klussen uit te voeren voor derden, al dan niet tegen betaling. Gemeenteraadslid Jeroen Dillen stelde in augustus hierover een schriftelijke vraag. Uit het antwoord van de stad blijkt duidelijk dat er een gebrek is aan afspraken en/of een gebrek aan opvolging. Zo blijkt onder meer dat er op de technische dienst helemaal geen archief wordt bijgehouden van wie wat ontleend heeft en waarom. Jeroen Dillen stelde hierover al enkele kritische vragen tijdens de gemeenteraad van oktober. Vervolgens besloot het stadsbestuur om voortaan toch een registratie te doen van de ontleningen bij de technische dienst.

Vandaag 13 december 2010 vond hierover een gemeenteraadscommissie plaats. Uit de gepresenteerde informatie bleek dat er wel degelijk veel en vaak wordt ontleend en dat het materiaal soms opvallend lang weg blijft. Dit in tegenstelling tot de regel die zegt dat het materiaal enkel tijdens de weekends kan ontleend worden en maandag moet ingeleverd worden.

Het vele uitlenen doet de vraag rijzen of sommige toestellen misschien niet meer gebruikt worden in de private sfeer dan waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn, met name gebruik door de technische dienst van de stad. Ook rijzen er vragen over het vervoer. Machines zoals een trilplaat stop je nu eenmaal niet effe weg in de koffer van je auto. De indruk leeft dus dat er ook transport met voertuigen van de stad aan te pas kwam. Opnieuw in strijd met de interne afspraken.

Gemeenteraadslid Jeroen Dillen stelde dan ook kritische vragen over het gebrek aan toezicht door de leidinggevenden, inclusief de bevoegde schepen. Het is toch onbegrijpelijk dat er al jarenlang zoveel materiaal wordt ontleend zonder dat iemand zich ooit vragen heeft gesteld. Als wij weet hebben van oneigenlijk gebruik dan moet dit toch ook
geweten zijn bij het stadsbestuur? Waarom was er dan geen betere
opvolging? Of wil men liever niet weten wat er allemaal gebeurt?

Schepen Lievens haastte zich om te zeggen dat hij het probleem al enige tijd geleden had opgemerkt en er mee bezig was maar dit nog niet had kunnen afronden vooraleer de hele zaak in een stroomversnelling kwam. Dit is echter moeilijk te rijmen met de vaststelling dat er geen registratie van de ontleningen gebeurde tot na onze interpellatie in oktober 2010.

Tijdens de gemeenteraadscommissie van 13 december werd besloten om voortaan een algemeen verbod in te voeren op het ontlenen van stedelijk materiaal door medewerkers. Hiervoor was er een brede consensus over alle fracties heen.

GROEN! is tevreden dat op deze manier een duidelijke regeling wordt getroffen.

 

In bijlage: schriftelijke vragen van Jeroen Dillen over dit thema met antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen.