De Brugpartij en het 20-punten fietsactieplan van de Fietsersbond

04 Oktober 2018

De Brugpartij en het 20-punten fietsactieplan van de Fietsersbond

De Brugpartij engageerde zich om 15 van de 20 punten uit het fietsactieplan van de Fietsersbond Geel te onderschrijven. Twee partijen keurden gewoon alle punten goed. Het komt over alsof zij meer achter de fiets staan dan de partijen die niet alle punten aankruisten. Dat is echter niet het geval. De Brugpartij heeft goed over de voorstellen van de Fietsersbond nagedacht en in eer en geweten op de lijst gereageerd. Daarbij werd de realiteit niet uit het oog verloren. We wilden waarheidsgetrouw antwoorden en niet in een populistische houding vallen. Dat betekent dat we enkel aankruisten wat we daadwerkelijk kunnen en zullen uitvoeren. Hieronder vind je de vijf punten die de Brugpartij niet onderschreven heeft, en vooral: waarom niet.

Wat werd gevraagd?

  • Een fietsenaudit per legislatuur laten uitvoeren met de meetfiets. Onze fietspaden en fietsroutes worden periodiek aan een analyse met de meetfiets getest op comfort en veiligheid.
  • Een fietscommissie. Regelmatig structureel overleg rond fietsgerelateerde zaken door beleidsmensen, ambtenaren, politie en Fietsersbond.
  • Een fietsenquête per legislatuur organiseren. Er gebeurt een regelmatige en brede bevraging bij de bevolking om het fietsbeleid af te toetsen en noden te bevragen.
  • Een fietstoets hanteren. In de voorbereiding van elke beleidsbeslissing wordt bekeken wat de impact is op het fietsgebruik. De fietsambtenaar is hier deskundige en de Fietsersbond treedt hier ook adviserend op.
  • Een stadsdistributiesysteem opstarten. Er wordt een stadsdistributiesysteem opgezet waarbij het lokaal bestuur een faciliterende regierol op zich neemt en verschillende belanghebbende partijen hiervoor bijeenbrengt. Transportfietsen krijgen een voorname rol bij leveringen in de laatste kilometers

Ons standpunt

Een fietsenaudit, een fietstoets en een fietsenquête zijn niet noodzakelijk om een goed en doordacht (fiets)mobiliteitsbeleid te kunnen voeren. Wij gaan uit van ons eigen, ambitieus programma waarin bij beleidsbeslissingen met alle zachte, zwakke weggebruikers rekening wordt gehouden.

We willen hierbij niet enkel focussen op de fietsers, maar ook op de voetgangers, de ouderen, de minder mobiele mensen, enzovoort. Dat is een enorme koerswissel ten opzichte van het huidige beleid en komt de ganse bevolking ten goede.

We zullen de AGM (mobiliteit) nieuw leven inblazen. Wij zullen deze adviesraad frequent samenroepen en hierbij geen enkel mobiliteitsthema uit de weg gaan. Een extra fietscommissie kan misschien zijn nut bewijzen als de AGM niet naar behoren functioneert, maar dat zal met ons in het bestuur niet het geval zijn.

Bij alle beleidsbeslissingen waarbij mobiliteit betrokken kan worden, en dat zijn er heel wat, zal de Brugpartij met alle belangengroepen en verenigingen in dialoog gaan. De Fietsersbond is daar één van en zij zullen intens deelnemen aan de mobiliteitsdebatten.

De Brugpartij kent de gevaarlijke, verkeersgerelateerde knelpunten maar al te goed. Die zijn al lang in kaart gebracht. De oorzaken ervan en dus ook de oplossingen vinden bijna altijd hun oplossing in infrastructurele ingrepen. Hier zijn investeringen voor nodig en die wil De Brugpartij dan ook met de hoogste prioriteit behandelen. Nieuwe studies en enquêtes zijn hiervoor in feite niet nodig.

De Brugpartij zal geen stadsdistributiesysteem opstarten” zoals in de enquête gevraagd wordt. Het opstarten van een stadsdistributiesysteem is een economisch gegeven. Wij zullen, na aftoetsing, wel een initiatief ondersteunen en faciliteren als de vraag ontstaat.