Groen Plantte Hier Een Bos!

05 Mei 2012

Groen Plantte Hier Een Bos!

De lokale afdeling van GROEN organiseerde op 5 mei een symbolische bosplantactie. De Geelse groenen protesteerden hiermee tegen het verdwijnen van steeds meer open ruimte door de bouwdrift van het Geelse stadsbestuur. Groen plantte een 200-tal bomen op een perceel nabij het kruispunt Ring/Eikenstraat en protesteert op deze manier  tegen de bestaande plannen voor de zogenaamde projectzone Geel West. In een zone die nu nog deels is ingekleurd als parkzone, wil het stadsbestuur hoogtechnologische bedrijvigheid (waaronder SEVESO inrichtingen!) combineren met woonfuncties. Even verderop wordt een regionaal bedrijventerrein ingepland. Door verschillende functies in het project te vermengen probeert het stadsbestuur de plannen verteerbaar te maken. De verwevenheid van verschillende functies door mekaar is een voorbeeld van ruimtelijke wanorde. De naam 'groen woonwerkpark' is bijzonder cynisch gekozen. Jeroen Dillen, gemeenteraadslid, zegt: "De Geelse CD&V heeft de mond vol van het vele groen dat er nog rest in de kern van Geel en dat onze stad een uniek karakter geeft. Maar tegelijk worden weer plannen gesmeed voor de verdere afbraak van de open ruimte. Iedereen kan zien dat ook elders in Geel open ruimte wordt ingepalmd door nieuwe wegen, nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe woonzones. Dat ook kostbare landbouwgrond daarbij verloren gaat, vindt Groen onaanvaardbaar maar blijkbaar is dat voor de boeren van de lokale CD&V géén probleem."

 GROEN is vragende partij voor nieuwe ontwikkelingen, maar eist dat dit gebeurt met een toekomstvisie, met respect voor de draagkracht van de stad en de leefomgeving.

 -Een goede ruimtelijke ordening veronderstelt een duidelijke bestemming voor elke zone. Het vermengen van bedrijvigheid, wonen en groen in één zelfde zone is een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. SEVESO-inrichtingen horen niet thuis in de onmiddellijke omgeving van woonzones.

 - Een 'significante groene dooradering' (sic) is geen park maar slechts een schaamlapje om het verlies van parkzones verkocht te krijgen. Groen eist dat de zones die ingekleurd staan als parkzone op het gewestplan ook effectief gerealiseerd worden als publieke groenzone.  Waar een parkzone reeds een andere bestemming kreeg, moet de zelfde oppervlakte elders gecompenseerd worden.

 -Elke Gelenaar heeft recht op groene ruimte op wandelafstand van zijn deur. Dit geldt ook voor de groter wordende groep Gelenaars die in appartementen wonen in de stadskern. Ook in de stadskern moet er dus meer groen zijn.

 -Geel als groeiende stad heeft recht op een volwaardig stadsbos.

 Enkel met voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte kan de verdichting van de stad een succesvol verhaal worden.