Toekomst Steltloper blijft onduidelijk

05 Augustus 2013

Toekomst Steltloper blijft onduidelijk

UPDATE 5 augustus. - Raadslid Jeroen Dillen stelde een schriftelijke vraag over de resultaten van de werkgroep die werd opgericht om na te denken over de toekomst van de Steltloper. In haar antwoord zegt het stadsbestuur dat de werkgroep tweemaal heeft vergaderd en een aantal pistes heeft besproken maar dat er nog niets is beslist. Een verslag van de vergaderingen is niet beschikbaar. Het optimisme van de ouders wordt dus niet gedeeld of althans niet bevestigd door een duidelijk standpunt van de stad in dit dossier. Groen Geel is hierover bezorgd en zal dit verder opvolgen. Het schepencollege heeft op 15 juli wel beslist om de directie van SAIO te betrekken bij de werkgroep. Blijkbaar wil men de mogelijkheid onderzoeken om SAIO te huisvesten op de locatie van de Steltloper in Oosterlo. Wij vragen nogmaals dat het stadsbestuur snel duidelijk maakt welke visie men heeft voor de toekomst van de Steltloper in het belang van alle betrokkenen. ---

Wat voorafging: Op 28 mei werd door het Geelse stadsbestuur aangekondigd dat de Freinetschool de Steltloper in Oosterlo moet sluiten. De school heeft onvoldoende leerlingen waardoor er onvoldoende lesuren zijn om de school open te houden, zo werd gesteld. In de voorbije jaren kon de school nog rekenen op ondersteuning vanuit andere stedelijke scholen maar die hebben alle beschikbare middelen nu zelf nodig gezien de sterke groei van de meeste andere scholen. Het stadsbestuur bleek ook niet langer bereid om de halftijdse coördinator van de Freinetschool te financieren. Hierdoor wordt sluiting onvermijdelijk. Nog één schooljaar werd voorzien als uitdoofscenario.

Vanuit de school kwam vervolgens een sterke reactie op gang. Met protest tijdens het schepencollege en de gemeenteraad maakte de betrokken ouders en kinderen duidelijk dat zij hun school niet willen opgeven. Het stadsbestuur besloot nog tijdens de informatievergadering om een ultiem overleg met de ouders te organiseren.

Na een tweede overlegvergadering is intussen gebleken dat de school nu toch zal kunnen open blijven. Dat is althans de conclusie van de ouders. Tijdens het overleg zou gebleken zijn dat de school toch voldoende leerlingen heeft om zelfbedruipend te kunnen zijn, zonder ondersteuning vanuit andere stedelijke scholen. De ouders zeggen ons dat ze hiervoor de nodige cijfers hebben aangeleverd die verschillend bleken te zijn van het rekenwerk dat door de stad zelf werd gemaakt. Burgemeester Celis zou vervolgens gesteld hebben dat de school toch kan openblijven indien deze informatie wordt bevestigd.

Samen met de ouders hopen wij dat de school inderdaad kan open blijven. Tegelijk blijven we ons verbazen over de manier waarop het stadsbestuur handelt in dit dossier. De sluiting werd aangekondigd door het schepencollege zonder dat hierover enige bespreking plaatsvond in de gemeenteraad. Na de felle reactie van de ouders (overigens zeer begrijpelijk) werd de beslissing on hold gezet en na amper twee vergaderingen blijkt dat de sluiting dan toch niet zo onvermijdelijk is als eerst werd gesteld. Terwijl de situatie voor zover ons duidelijk is nog steeds ongewijzigd is.

Gelukkig lijkt de zaak nu goed af te lopen voor de betrokkenen maar deftig bestuur kan je dit toch niet noemen. Een ganse dorps- en schoolgemeenschap werd blijkbaar nodeloos op zijn kop gezet.

Groen zal het stadsbestuur om tekst en uitleg vragen. Wij vragen ook een duidelijk engagement van de stad voor de toekomst van de Steltloper en zullen dit dossier blijven opvolgen.

Update

update

Het college van burgemeester en schepenen heeft de beslissing om de school te sluiten "on hold" gezet. Er worden twee pistes onderzocht. 

Het college gaat met de directies van de scholengemeenschap bekijken of het vanaf schooljaar 2014-2015 mogelijk is om via herverdeling van lestijden een pedagogisch verantwoord pakket voor alle stedelijke scholen uit te werken.

Samenwerking met De Zeppelin

Het college start gesprekken met het gemeenschapsonderwijs om na te gaan of samenwerking mogelijk is met Freinetschool 'De Zeppelin'.

(meer hierover na 24 juni )

Vanavond om 20u is er een infovergadering in Freinetschool De Steltloper in Oosterlo over de toekomst van de school. De ouders kregen hiervoor pas gisteren een uitnodiging. Er is nu terecht heel wat onrust bij de ouders. Het schepencollege heeft blijkbaar op 13 mei beslist om de halftijdse coördinator van de school niet meer te financieren na afloop van dit schooljaar. Er is sprake van een uitdoofscenario maar het is onduidelijk wat dit precies betekent. Groen betreurt de laattijdige uitnodiging voor deze belangrijke vergadering en vraagt dat het stadsbestuur snel klaarheid brengt over de toekomst van de school.