Visie Hoger Bouwen

10 December 2010

Visie Hoger Bouwen

Is het wenselijk dat er in Geel ook hoge gebouwen komen? Daarover ging de discussie op de gemeenteraadscommissie van 24 november 2010. Studiebureau BUUR gaf toelichting bij de Visie Hoger Bouwen. Het Geelse Stadsbestuur kreeg enkele concrete vragen voor hoogbouwprojecten. Met name IOK en de firma Liekens hebben beiden plannen om nabij de rotonde Ring-Pas hoge kantoorgebouwen op te richten. Om deze concrete projecten goed te kunnen beoordelen vanuit een globale visie, werd een studie besteld bij studiebureau BUUR. Op 24 november werd de Visie Hoger Bouwen voorgesteld aan de gemeenteraad. Deze visie schetst de principes van wenselijke hoogbouw en reikt een kader aan om mogelijke nieuwe projecten te beoordelen. Bijgevoegd vindt U de toelichting bij deze projecten. GROEN! Geel is voorstander van een verdichting van het woongebied. Het is immers beter om de bestaande woongebieden efficiënt te gebruiken dan om steeds nieuwe open ruimtes in te nemen. Hoger bouwen is één manier om te verdichten.

GROEN! Geel is tegelijk ook bezorgd om de sociale effecten van die zelfde verdichting. Daarom vinden we het onder meer belangrijk om voldoende publieke groene ruimtes te voorzien binnen onze stedelijke kern. De parkzones die voorzien zijn in het Gewestplan raken steeds meer versnipperd door de verdere verstedelijking van onze gemeente. Onze stad heeft recht op een deftig stadspark die naam waardig. En elke Gelenaar moet in zijn eigen buurt of wijk terecht kunnen voor een stukje openbaar groen waar je even op adem kan komen.

We hebben ten slotte ook belangrijke vragen bij het maatschappelijk draagvlak voor deze plannen. Het stadsbestuur kiest ervoor om voorlopig niet te veel te communiceren over deze visie om geen slapende honden wakker te maken. Wij vinden dat U wel recht heeft op deze informatie.

In bijlage vindt je de documenten die werden voorgesteld tijdens de commissie én het verslag van de discussie.