Wisselmeerderheid hervormt het sociaal comité

13 November 2013

Wisselmeerderheid hervormt het sociaal comité

Begin oktober zagen we in de gemeenteraad hoe CD&V samen met de oppositie tegen de NV-A stemde. Op 12 november gebeurde in de OCMW-raad precies het omgekeerde. NV-A drukte een hervorming van de bestuursorganen van het OCMW door, met steun van Sp.a en Open VLD, tegen de zin van CD&V. Het mag duidelijk zijn: de coalitie die onze stad bestuurt, wankelt meer dan ooit tevoren. Waar ging het deze keer over? NV-A wil een uitbreiding van het sociaal comité (voluit: bijzonder comité voor de sociale dienst). Dit comité beslist over individuele hulpvragen. Momenteel telt het comité 4 leden namelijk 2 raadsleden van N-VA en 2 van CD&V. Ondervoorzitter Mineke Viaene (N-VA) stelde voor om de raadsleden Noël Devos (Sp.a) en Dani Dries (Open VLD) toe te voegen aan dit comité. Viaene wil naar eigen zeggen een breder draagvlak creëren voor de beslissingen die dit comité neemt. Voorzitter Jackers (CD&V) is niet akkoord. Zij wijst erop dat het sociaal comité beslissingen neemt op basis van de steunnormen die worden vastgelegd door de voltallige OCMW-raad waarin de oppositie al vertegenwoordigd is. CD&V wou een compromis sluiten door enkel Devos en niet Dries op te nemen in het sociaal comité, maar daar bleek N-VA niet toe bereid. Viaene kondigde ook aan dat de steunnormen binnenkort worden herzien (lees: de voorwaarden voor steun door het OCMW worden strenger) en dat er daarom mogelijk meer discussie zal ontstaan over individuele hulpvragen in het sociaal comité. De voorgestelde uitbreiding van het sociaal comité zal meer kosten omwille van bijkomende presentievergoedingen als het comité met meer leden vergadert. Viaene wil dit budgetneutraal maken door haar eigen loon terug te storten aan het OCMW. Dit geld kan dan gebruikt worden om de presentievergoedingen van Devos en Dries te financieren. De Geelse CD&V vindt zoiets deontologisch totaal onaanvaardbaar. Raadslid Segers zei hierover: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt." Bij de stemming die volgde op de ganse discussie, bleek dat Devos en Dries deze keer alvast de zijde van Viaene kozen. Het voorstel van N-VA werd goedgekeurd met steun van de oppositie, tegen de wil van CD&V.Op de zelfde zitting werd ? op een drafje ? ook het functieprofiel van de ondervoorzitter goedgekeurd. De functie van ondervoorzitter bestond tot 2012 niet in Geel en bestaat evenmin in de meeste vergelijkbare gemeenten. Dergelijke functie bestaat vooral in grote Vlaamse steden waar de ondervoorzitter de voorzitter bijstaat in het beheer van een groot OCMW. In Geel werd de functie ingevoerd door de nieuwe coalitie in het kader van de machtsverdeling tussen de beide partijen. Sindsdien lopen voorzitter en ondervoorzitter mekaar voortdurend voor de voeten omwille van uiteenlopende visies op het beheer van het OCMW én op mekaars taken en verantwoordelijkheden. Voorlopig hoogtepunt hiervan was een openlijk conflict tussen Jackers en Viaene tijdens de OCMW-raad van oktober. Jackers liep weg uit die vergadering en bleef vervolgens drie weken ziek thuis. Door een functieprofiel te maken voor de ondervoorzitter hoopte men een en ander uit te klaren. Tijdens de zomer werd afgesproken hiervoor een werkgroep op te richten met als doel een beslissing te nemen in de raad van november. Nu blijkt dat de werkgroep nooit heeft vergaderd. Toch werd een

functieprofiel voorgelegd en goedgekeurd, al is die term hier duidelijk niet op zijn plaats. Een functieprofiel is een eenduidige beschrijving van het takenpakket, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een medewerker in een organisatie. De tekst die werd goedgekeurd door de OCMW-raad is niet meer dan een afsprakennota waarin staat dat voorzitter, ondervoorzitter en secretaris voortaan tweewekelijks zullen overleggen om taken te verdelen en af te stemmen. Van een duidelijke taakverdeling die door beide partijen wordt aanvaard is nog altijd geen sprake.

Zo komt het dat de OCMW-raad tijdens de zitting ? zonder één letter op papier - moest kennis nemen van een zorgvernieuwingsproject voor ouderenzorg dat door Viaene werd onderhandeld met een thuiszorgorganisatie. Voorzitter Jackers deed intussen precies hetzelfde voor een ander project met een mutualiteit. Beiden zijn mogelijk zinvolle projecten, dat is niet het punt. De vraag is wie dit OCMW bestuurt en waar we in Geel eigenlijk naartoe willen met het lokaal sociaal beleid.

Eén trend is alvast heel duidelijk: de dienstverlening wordt afgebouwd en/of geprivatiseerd en de kostprijs voor de cliënt wordt opgetrokken. De aangekondigde herziening van de steunnormen ligt volledig in deze lijn.

Groen Geel is uitermate bezorgd over deze ontwikkelingen. Waar mogelijk zullen wij vanuit de gemeenteraad hierover tussenkomen. Verder roepen wij op aan al wie er belang bij heeft om de vergaderingen van de OCMW-raad bij te wonen en druk te zetten op de partijen die hierin vertegenwoordigd zijn om de afbraak van het lokaal sociaal beleid een halt toe te roepen.